Pravidelný dozor ČIA

 

V rámci pravidelného dozoru ČIA v únoru 2015 jsme zlepšili měřicí schopnosti kalibrace (CMC) v oboru tlak v měřeném rozsahu (7-70) MPa a u indikačních teploměrů v teplotách (-50 - 650) °C viz osvědčení o akreditaci č. 98/2017 (AJ).

Metrologie z pohledu auditora

 
Výtah z přednášky paní Aleny Klůcové, jednatelky KSQ spol. s r.o. na semináři Metrologie měřidel délky v září 2008 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Přednáška se týkala požadavků auditora při certifikaci pracoviště podnikové metrologie. Jsou zde uvedeny nejčastěji zjišťované neshody a nedostatky, dále pak některá doporučení, jak těmto nedostatkům předcházet.
 
Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o.
• Auditor: QMS, EMS, ISO 22000, HACCP, CQS, IQNet, ZULP, NQA, AUDISO
• Certifikáty auditora: Gradua Cegos, ČSJ, IRCA
 

Metoda R&R Online

Analýza systému měření - Metoda R&R

   

Metoda R&R je označením pro metodu průměrů a rozpětí (Gauge Repeatability and Reproducibility), která bývá také označována zkratkou GR&R nebo GRR. Tato metoda je druhou nejpoužívanější metodou používanou pro analýzu systému měření. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou QS 9000 MSA 4. vydání, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte hodnoty parametrů vašeho systému měření, provede jejich vyhodnocení a vytvoří protokol v PDF formátu (příklad česky, příklad anglicky).

Vyzvednutí měřidel přímo u zákazníka

 V rámci zlepšování služeb jsme schopni vyzvedávat měřidla přímo u zákazníka.

Reakreditace a rozšíření služeb

Reakreditace kalibrační laboratoře probíhá jedenkrát za 5 let po absolvování pravidelných dozorových návštěv, které každoročně provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

Při poslední reakreditaci naší laboratoře, kterou jsme úspěšně absolvovali během února a března 2011, jsme rozšířili naše služby v následujících oborech:

Informační systém monitorování kvality

SPC software

QTREE-SPC C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické datové struktury kontrolních plánů a kontrolních odběrů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV. Je vhodný zejména pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů v členění: Výrobek - Postup - Operace - Výrobní příkaz (dávka, dodávka) - Kontrolní plán - Měřitelné parametry - Atributivní parametry. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí W95, W98, NT, XP, Windows 2000 a Windows 2003 .NET Server, využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením.

Další informace naleznete zde ...

Informační systém metrologie

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Celková koncepce řešení odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii - zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000. Systém nachází uplatnění u všech uživatelů, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Koncepce řešení vychází z řešení EM V 4.1, které se osvědčilo v praxi na mnoha pracovištích v různých oblastech průmyslové výroby. Pomocí obou verzí je v současné době evidováno cca 500 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky. Systém není pouhou evidencí měřidel a nástrojem pro plánování a evidenci kalibrací, ale díky rozšiřujícím modulům CAL tools, MSA Tools a ovladačům externích zařízení je i výkonným nástrojem pro provádění kalibrací a vyšetřování způsobilosti měřidel. Nejnovější verze obsahuje nástroje a technologie pro komunikaci s externími kalibračními pracovišti, včetně odesílání a příjmu externích kalibračních protokolů libovolných formátů, opatřených elektronickým podpisem. K dispozici je rovněž verze, která je přizpůsobena pro využití v oblasti plánování a evidence revizí tlakových nádob a elektrických zařízení. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí W95, W98, NT, XP, Windows 2000 a Windows 2003 .NET Server, využívající client-server databázovou technologii.

Další informace naleznete zde ...

Kalibrační protokoly v elektronické podobě

Snižujeme pracnost a náklady na vaší evidenci měřidel - kalibrační protokoly a záznamy o kalibraci předáváme v elektronické podobě.

Pro všechny zákazníky, kteří používají k evidenci měřidel software QTREE-EM C/S, zajišťujeme předávání kalibračních protokolů a kompletních  záznamů o kalibraci v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že je software QTREE-EM C/S vybaven funkčností pro načtení těchto informací, je aktualizace databází měřidel po jejich návratu z kalibrace otázkou několika kliknutí myškou.

Kalibrace na pracovišti zákazníka

Minimalizujeme odstávkové časy vašich měřidel při kalibraci

Metoda Cg, Cgk Online

Analýza systému měření - Metoda SPC - Ford - zjištění koeficientů Cg, Cgk

Koeficienty Cg, Cgk jsou výsledkem analýzy systému měření nejpoužívanější metodou, označovanou jako Metoda SPC – Ford. Analýza sytému měření je požadavkem normy ISO/TS 16949. Pokud právě hodláte naplnit požadavek této normy a potřebujete analyzovat váš systém měření (vyšetřit způsobilost vašich měřidel) v souladu s metodikou FORD EU 1880, nabízíme vám k volnému použití plnohodnotný nástroj, ovládaný ze stránek www.trestik.cz. Stačí určit metodu, zadat parametry a naměřené hodnoty. Program zkontroluje smysluplnost zadání, vypočte koeficienty Cg a Cgk, vyhodnotí jejich hodnoty a vytvoří protokol v PDF formátu. Pokud si od nás vyžádáte prohlášení o shodě a námi zpracovaný příklad pro ověření software, můžete protokoly zpracované tímto programem použít jako plnohodnotné doklady o provedené analýze vašich systémů měření.
Syndikovat obsah